Quản lý vận hành khu vực (Area Manager)

Salary: 20,000,000 VNĐ

Location: CÁC CỬA HÀNG CỦA 7-ELEVEN VIỆT NAM TẠI TP.HCM, CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ

Team: Operations

Application deadline: 07/08 — 31/08/2022

Job Description

TỔNG QUAN
- Quản lý khu vực giữ vai trò cầu nối giữa khối văn phòng và các cửa hàng, hỗ trợ Phòng Vận Hành
truyền thông thông tin, các yêu cầu/chỉ thị từ Trưởng phòng Quản lý Vận hành, các kế hoạch/chỉ
đạo từ Ban Lãnh Đạo đến khối cửa hàng, đồng thời Quản lý và hỗ trợ thực hiện nhằm giúp các
cửa hàng thực thi thành công các yêu cầu/ kế hoạch được giao.
- Nhân viên Quản lý khu vực thuộc Phòng Vận hành, làm việc tại các cửa hàng thuộc 7-Eleven
NHIỆM VỤ
- Chịu trách nhiệm và làm việc tại một cửa hàng chính và các cửa hàng phân bổ Quản lý
- Hỗ trợ thông tin từ phòng Vận Hành và hướng dẫn cho các QLCH thực hiện theo đúng yêu cầu
được đề ra
- Hướng dẫn cửa hàng các thay đổi về hệ thống
- Đảm bảo cửa hàng theo đúng lộ trình KPI đề ra (Hàng hóa , Chi phí , Hình ảnh cửa hàng …)
- Hỗ trợ trong công tác mở cửa hàng mới theo đề xuất của phòng Vận hành.
- Thực hiện khảo sát và lập báo cáo khu vực theo yêu cầu từ phòng Vận Hành
- Phối hợp xử lý các sự cố phát sinh tại cửa hàng
- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các hạng mục công việc để đảm bảo các cửa hàng thực hiện
đúng và đầy đủ theo yêu cầu từ phòng Vận hành.
- Phối hợp thực hiện trong công tác chuẩn bị khai trương/ngừng vận hành cửa hàng.
- Kiểm soát luân chuyển hàng hóa, tồn kho cửa hàng hàng kỳ.
- Thực hiện các công việc được giao theo chỉ thị của phòng Vận Hành

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CÁC CỬA HÀNG CỦA 7-ELEVEN VIỆT NAM TẠI TP.HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply